دانشجویان همیار

سیدحسن فلاح زاده | ورودی ۸۱ | دکترا
بهترین دوستام رو تو گروه انصار پیدا کردم، چون هیچ کس برا خودش نیومده بود اونجا.
مسعود وصالی | ورودی ۸۱ |دکترا
غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب دلی
باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را