فراخوان شماره ۷۲

چشم امید این پیرزن به دستان پرمهر شماست

 سلام برشما؛ خداقوت؛

یکی از دوستان پیرزنی تنها ساکن شهرستان کاشمر رو به گروه معرفی کرده که هیچ سرپرستی نداره و از محل یارانه ها و کمک همسایگان امرار معاش میکنه.

اخیراً یکی از چشم های این پیرزن دچار مشکل شده که نیاز به عمل فوری داره.

وقت عمل رو سیزدهم همین ماه براش تعیین کردن.

همت کنید که انشالا بتونیم بخشی از هزینه عمل این بنده خدا رو تأمین کنیم.

برآورد هزینه: یک میلیون تومان

لطفاً آخرین حلقه این پیام نباشید.

مهلت مشارکت تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

*تذکر مهم*

درصورت عبور کمک ها از سقف مورد نیاز، صرف موارد خیر بعدی خواهد شد.