توزیع گوشت گوسفند

شبکه نیکوکاری انصار طی روزهای گذشته موفق به توزیع گوشت ۴ رأس گوسفند معادل با ۲ میلیون تومان، بین نیازمندان گردید.